เมื่อวันที่ 9 เม.ย.62 บริษัท กรุงเทพธนาคม
จำกัด เข้าอวยพรและรดน้ำขอพร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562
 


    นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าอวยพรและรดน้ำขอพร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 

 

เมื่อวันที่ 4 เม.ษ. 62 กทม. มุ่งหน้าสู่มหานครไร้สาย นำ 'สายสื่อสารลงใต้ดิน' ทั่วกทม. แล้วเสร็จภายใน 2 ปี
 


    กทม. มุ่งหน้าสู่มหานครไร้สาย นำ 'สายสื่อสารลงใต้ดิน' ทั่วกทม. แล้วเสร็จภายใน 2 ปี (4 เม.ย.62) เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน กสทช. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการประชุมการดำเนินโครงการบริหารจัดการการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่าง กสทช. และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพฯให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายภายใน 2 ปี

      ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม.มีแผนบริหารจัดการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) เพื่อให้เมืองมีทัศนียภาพสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่รกรุงรัง ไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร อีกทั้งสอดคล้องกับที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (DE) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ซึ่งมีมติให้กรุงเทพมหานครจัดทำแผนการดำเนินงาน มาตรการและกลไกในการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น กทม.จึงได้หารือร่วมกับกสทช. และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม อาทิ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รวมถึงการไฟฟ้านครหลวง เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกทม.รับเป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งมอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินโครงการ รวมถึงขอใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้ถูกต้อง และนำเสนอแผนดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการ DE คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐาน และคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบในการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทกรุงเทพธนาคมฯ ได้ประสาน กสทช. เพื่อขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 (มีโครงข่ายเป็นของตนเอง)

     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 จากนั้นได้เสนอแผนดำเนินงาน มาตรการ และกลไกในการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อคณะกรรมการ DE คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐาน และคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบการดำเนินการ จนกระทั่งเมื่อวันทึ่ 15 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบมติคณะกรรมการ DE ให้กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการ สำหรับการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินนั้น กทม.ได้มีการแยกแผนดำเนินการออกจากแผนการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เนื่องจากปัญหาสายสื่อสารระโยงระยาง รกรุงรัง เป็นเรื่องเร่งด่วนและจำเป็นต้องดำเนินการในทันที อีกทั้งลักษณะการก่อสร้างเพื่อวางท่อร้อยสายสื่อสาร และสายไฟฟ้า มีความแตกต่างกัน โดยการนำสายสื่อสารลงใต้ดินจะดำเนินการขุดวางท่อร้อยสายบนทางเท้าที่ความลึกประมาณ 80 เซนติเมตร ความกว้างไม่เกิน 40 เซนติเมตร ในขณะที่ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง จะเป็นการขุดวางใต้ผิวจราจรที่ระดับความลึกประมาณ 4 เมตร ซึ่งมีความยุ่งยากกว่า

     ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพธนาคมฯ จะดำเนินการก่อสร้างเพื่อวางท่อร้อยสาย โดยนำเทคโนโลยีท่อร้อยสาย (Microduct) จำนวนตั้งแต่ 14-21 ไมโครดัก ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน และเป็นมาตรฐานเดียวกับมหานครอื่นๆ ทั่วโลกมาใช้ในการดำเนินการบนถนนสายหลักและสายรองทั่วกรุงเทพฯ รวมระยะทางประมาณ 2,450 กิโลเมตร แบ่งการดำเนินการเป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพตอนเหนือ กรุงเทพตะวันออก กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ โดยจะมีการสำรวจและออกแบบโครงข่าย โดยจะเริ่มก่อสร้างและติดตั้งโครงข่ายในเดือนพฤษภาคม 2562 และคาดว่าจะนำสายสื่อสารลงใต้ดินแล้วเสร็จทั้งโครงการภายใน 2 ปี เพื่อให้ภูมิทัศน์เมืองเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน ซึ่งในอนาคตหากมีการขยายถนนเพิ่มเติมบริษัทกรุงเทพธนาคมจะดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดินไปพร้อมๆ กัน

 

 

เมื่อวันที่ 3 เม.ษ. 62 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เปิดตัว LINE@ @ktthanakom เพื่อเป็นอีกหนึ่งในช่องทางการสื่อสารไปยังประชาชน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 


    กรุงเทพธนาคมเปิดตัว LINE@ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับประชาชน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เปิดตัว LINE@ @ktthanakom เพื่อเป็นอีกหนึ่งในช่องทางการสื่อสารไปยังประชาชน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท การดำเนินกิจกรรม CSR ประกอบด้วย ด้านระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร "ราง ล้อ เรือ" ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาเมืองเพื่อการนำเทคโนโลยีมาพัฒนากรุงเทพมหานครให้กลายเป็นมหานครแห่งอนาคต ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทกรุงเทพธนาคม ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook ในชื่อ https://www.facebook.com/KrungthepThanakom/ และ Twitter ในชื่อ @KTthanakom

 

 

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 62 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการ แสดงเทคโนโลยีการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้กลายเป็น SMART CITY ที่งาน COMMART CONNECT 2019
      'กรุงเทพธนาคม' โชว์วิสัยทัศน์ขับเคลื่อนเมืองหลวงสู่มหานครแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 62 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการ แสดงเทคโนโลยีการพัฒนากรุงเทพมหานครให้กลายเป็น SMART CITY ที่งาน COMMART CONNECT 2019 นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการบริษัทกรุงเทพธนาคม กล่าวว่าภายในบูธนิทรรศกาลของกรุงเทพธนาคมได้มีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร เช่น เส้นทางรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายไปในชานเมืองทั้งทิศเหนือและใต้ รถ MONORAIL สายสีทอง ด้วยเทคโนโลยีไร้คนขับ รถแท๊กซี่ให้บริการผู้พิการและผู้สูงอายุฟรีซึ่งเป็นโครงการ CSR ของบริษัท และในอนาคตจะพัฒนาเป็นรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบ เรือรับส่งผู้โดยสารด้วยระบบไฟฟ้า 100% ลำแรกของประเทศที่ใช้งานได้จริงและใช้งานแล้วรับส่งผู้โดยสารอยู่ในปัจจุบันที่คลองผดุงกรุงเกษม ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยไม่ใช้การเผา

     ซึ่งเราใช้เป็นวิธีการหมักเพื่อผลิตแก๊ซและนำไปผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งจะไม่ปล่อยมลภาวะสู่อากาศ และด้านการพัฒนาเมือง เช่น เรานำระบบท่อร้อยสายใต้ดินซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกับต่างประเทศ ซึ่งจะรบกวนประชาชนในครั้งเดียวและใช้พื้นที่บนทางเท้าเพียงเล็กน้อยซึ่งอายุการใช้งานของท่อร้อยสายจะมากกว่า 50 ปี ซึ่งโครงข่ายสายสื่อใต้ดินนอกจากจะทำให้เมืองสวยงามและปลอดภัยแล้ว ยังสามารถรองรับเทคโนโลยีในอนาคตของผู้ประกอบการอื่น เช่น 5G ได้อย่างดีและไม่ติดขัด ทั้งนี้บริษัทยังได้พัฒนาเทคโนโลยี IoT ร่วมกับพันธมิตรของเรา มาใช้ในอุปกรณ์ที่เราใช้ประจำวันต่างๆเพื่อให้เกิดการบริการที่ดีแก่ประชาชน เช่น SMART POLE, ถังขยะอัจฉริยะ และอื่นๆมากมาย ผู้เข้าชมนิทรรศกาลจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากรุงเทพฯให้กลายเป็นมหานครแห่งอนาคต อย่างไรก็ตามโดยผู้ที่เข้าร่วมงาน COMMART CONNECT 2019 ที่จัดขึ้น ณ ไบเทคบางนา ระหว่างวันที่ 28 ถึง 31 มีนาคม 2562 นี้ สามารถเข้าเยี่ยมชมนิทรรศกาลได้ที่ โซน Pavillion Zone B1

 

 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนผู้ว่ากทม. เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
       พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนผู้ว่ากทม. เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ณ ห้องประชุมผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

 

 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30น.
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้มีการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการต้อนรับ กรรมการ ท่านใหม่ 2 ท่าน
       เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30น. บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2561 โดยได้มีการต้อนรับกรรมการท่านใหม่ 2 ท่านประกอบด้วย 1.รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ 2.นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ โดยนายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ และนายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ ได้มอบเข็ม บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ให้กับกรรมการทั้ง 2 ท่านเพื่อเป็นการต้อนรับ

 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 61 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โดยมี คณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงาน และสื่อมวลชน โดยสารรถไฟฟ้าจากศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) ไปยังสถานีเคหะ
 

      นายกรัฐมนตรีกดปุ่มเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ (6 ธ.ค.61) เวลา 07.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารจังหวัดสมุทรปราการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมพิธี ณ โรงจอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสมุทรปราการ จากนั้นเวลา 07.30 น. นายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงาน และสื่อมวลชน โดยสารรถไฟฟ้าจากศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) ไปยังสถานีเคหะสมุทรปราการ

     โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ เป็นโครงการรถไฟฟ้าแบบยกระดับตลอดเส้นทาง ระยะทาง 13 กม. จำนวน 9 สถานี ประกอบด้วย สถานีสำโรง E15 สถานีปู่เจ้า E16 สถานีช้างเอราวัณ E17 สถานีโรงเรียนนายเรือ E18 สถานีปากน้ำ E19 สถานีศรีนครินทร์ E20 สถานีแพรกษา E21 สถานีสายลวด E22 และสถานีเคหะฯ E23 เป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ แนวเส้นทางเริ่มต้นต่อเนื่องจากแนวเส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร บีทีเอส ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทตอนที่ 1 ช่วงอ่อนนุช-แบริ่งบริเวณซอยสุขุมวิท 107 ไปตามแนวเกาะกลางถนนสุขุมวิท ผ่านคลองสำโรง ผ่านแยกเทพารักษ์ แยกปู่เจ้าสมิงพราย เมื่อถึงบริเวณจุดตัดกับโครงการถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ แนวจะเปลี่ยนจากเกาะกลางไปทางทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท เพื่อข้ามทางต่างระดับสุขุมวิท จากนั้นจึงเปลี่ยนกลับมาอยู่ในแนวเกาะกลางถนนสุขุมวิท ผ่านแยกศาลากลาง แยกการไฟฟ้า แยกแพรกษา แยกสายลวดจนถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางปิ้ง โดยแนวเส้นทางจะเบี่ยงออกทางด้านทิศตะวันตกและลดระดับเพื่อเข้าศูนย์ซ่อมบำรุง ในส่วนการก่อสร้างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เริ่มการก่อสร้างงานโยธาและงานรางตั้งแต่ต้นปี 2555 จนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยประมาณต้นปี 2560

     จากนั้นกรุงเทพมหานครได้เริ่มเข้าดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลเมื่อเดือนต.ค.59 และสามารถเปิดเดินรถได้ 1 สถานีที่สถานีสำโรง ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.60 ที่ผ่านมา หลังจากนั้น กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในส่วนที่เหลือทั้งหมด รวมทั้งได้ทำการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ และทดสอบการเดินรถเสมือนจริงในเดือนต.ค.-พ.ย.61 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความพร้อมและมีความปลอดภัยสำหรับการเปิดใช้งานให้บริการแก่ประชาชน สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงของโครงการมีพื้นที่ประมาณ 123 ไร่ ในพื้นที่ประกอบด้วย อาคารบริหารและศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการเดินรถ อาคารซ่อมบำรุงหลัก อาคารจอดรถไฟฟ้า รางทดสอบ และอาคารประกอบอื่นๆ นอกจากนี้ รฟม. ได้จัดให้มีอาคารจอดรถแล้วจร 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณสถานีเคหะสมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถานีปลายทางเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ สามารถจอดรถรวมกันได้ประมาณ 1,200 คัน

     ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โดยบีทีเอสได้ทดสอบการเดินรถอย่างต่อเนื่อง ทั้งใช้รถขบวนเก่าและรถขบวนใหม่ 3 ขบวน เพื่อให้ประชาชนทดลองใช้ฟรี 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 15 เม.ย.62 ระหว่างเวลา 06.00-24.00 น. พร้อมทั้งหารือกับทางบีทีเอสเพื่อกำหนดอัตราค่าโดยสารเบื้องต้น ซึ่งกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้เพดานค่าโดยสารทั้งโครงการส่วนแรกในสายสุขุมวิท สายสีลม และส่วนต่อขยายสูงสุดไม่เกิน 65 บาท ซึ่งต้องได้ข้อสรุปก่อนเปิดเดินรถจริงในเดือนเม.ย.62 หลังการทดลองเสร็จสิ้น

     ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.61 ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการจำหน่ายและโอนทรัพย์สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และ (ใต้) แบริ่ง-สมุทรปราการ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงคมนาคม รฟม. และ กทม. ว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)

     เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.58 เรื่อง การมอบหมายให้ กทม. เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ 28 มี.ค.59 และจากการประสานความร่วมมือกันของทุกฝ่ายส่งผลให้กระทรวงคมนาคม รฟม. และ กทม. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และนำมาสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อให้ กทม. สามารถบริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้ในระหว่างที่กระบวนการโอนกรรมสิทธิ์ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขและหน้าที่ระหว่าง รฟม. และ กทม. ได้แก่ การจำหน่ายทรัพย์สินและที่ดินของโครงการ การโอนภาระทางการเงินของโครงการ และภาระผูกพันกับหน่วยงานอื่นให้กับ กทม. นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงการยกเว้นค่าแรกเข้าระบบ หากผู้โดยสารเปลี่ยนถ่ายจากรถไฟฟ้าสายอื่นของ รฟม. ตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

 
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.61 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ระบบขนส่งมวลชน Friendly Design จากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018
 

      ประกาศเกียรติคุณ 'กรุงเทพธนาคม' บริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน ที่ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียม เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.61 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ระบบขนส่งมวลชน Friendly Design จากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 ณ เมืองทองธานี ในฐานะที่เป็นบริษัทส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์ สำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ เพื่อรองรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งช่วยให้การดำเนินชีวิตมีความสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าฯ กทม.ดูความพร้อมก่อนเปิดดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ก่อนพิธีเปิดทดลอง ให้บริการเดินรถ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
 

      ผู้ว่าฯ กทม.ดูความพร้อมก่อนเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ในวันที่ 6 ธ.ค.61 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ และตรวจสอบความพร้อมที่สถานีรถไฟฟ้าสำโรง (สายสีเขียว) และโดยสารบนขบวนรถไฟฟ้าจากสถานีสำโรงไปยังโรงจอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสมุทรปราการ ก่อนพิธีเปิดทดลองให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี อย่างไรก็ตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จะเปิดให้บริการตลอดทั้งเส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00น. โดยไม่เก็บค่าโดยสารเป็นเวลา 4 เดือน โดยกรุงเทพมหานคร ได้มอบความสุข ความสะดวกสบายในการเดินทาง เป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องประชาชนทุกคน

 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561   นายกฯ นั่งเรือไฟฟ้าโดยสาร เพื่อติดตามการพัฒนา คลองแสนแสบและการเดินทางสัญจรทางเรือ รวมทั้งการเชื่อมโยงการเดินทางด้วยระบบ ขนส่ง รถ ราง เรือ
         นายกฯ นั่งเรือไฟฟ้าโดยสาร จากท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ไปยัง ท่าเรือศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ  เมื่อเวลา 09.00น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามพัฒนาการเชื่อมโครงข่าย เส้นทางคมนาคม รถ-ราง-เรือ โดยนั่งเรือไฟฟ้าโดยสาร ของ บ.กรุงเทพธนาคม จากท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ไปยัง ท่าเรือศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ สาขารามคำแหง เขตสะพานสูง เพื่อติดตามการพัฒนาคลองแสนแสบและการเดินทางสัญจรทางเรือ รวมทั้งการเชื่อมโยงการเดินทางด้วยระบบขนส่ง รถ ราง เรือ

 
เมื่อวันที่ 21 พ.ย.61 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางมายังบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ณ อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 38 เพื่อเป็นประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
        เมื่อวันที่ 21 พ.ย.61 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางมายังบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ณ อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 38 เพื่อเป็นประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ ,นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

 
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการ ผู้อำนวยการ และคณะ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ในฐานะผู้บริหาร จัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ (ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ) ได้เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมความพร้อมการทดสอบเดินรถ ไฟฟ้าเสมือนจริง
 

      BTS ส่วนต่อขยายเขียวใต้ (แบริ่ง-สมุทรปราการ) เชื่อมการเดินทางอย่างไร้รอยต่อ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ และคณะ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ (ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ) ได้เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมความพร้อมการทดสอบเดินรถไฟฟ้าเสมือนจริง ตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าสำโรงไปจนถึงสถานีเคหะสมุทรปราการ ก่อนที่จะมีการเปิดเดินรถให้กับประชาชนในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นี้ นายมานิต กล่าวว่า รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงต่อขยาย แบริ่ง-สมุทรปราการ จะช่วยให้การเดินทางคมนาคมระหว่างกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ มีประสิทธิภาพอย่างไร้รอยต่อ สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะสามารถช่วยบรรเทาสภาพการจราจรที่ติดขัดช่วยให้ผู้คนในเมืองตลอดจนชาวสมุทรปราการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายนี้มีสถานียกระดับ 9 สถานี ดังนี้ 1.สถานีสำโรง 2.สถานีปู่เจ้าสมิงพราย 3.สถานีช้างเอราวัณ 4.สถานีโรงเรียนนายเรือ 5.สถานีสมุทรปราการ 6.สถานีศรีนครินทร์ 7.สถานีแพรกษา 8.สถานีสายลวด 9.สถานีเคหะสมุทรปราการ

 
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าแสดงความยินดีกับ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ เนื่องในโอกาสเข้าดํารงตําแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
       ผู้บริหาร KT เข้าแสดงความยินดีปลัดกรุงเทพมหานครเข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าแสดงความยินดีกับ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ เนื่องในโอกาสเข้าดํารงตําแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร หลังจากที่มีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

 
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายกฯ นั่งเรือไฟฟ้าโดยสารลำแรกของไทย ตรวจการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง จากท่าเรือรถไฟหัวลำโพง ไปยัง ท่าเรือเทวราชกุญชร โดยมีผู้ว่าฯกทม. รองผู้ว่าฯกทม. และ ผู้บริหารจาก บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ให้การต้อนรับ
       นายกฯ นั่งเรือไฟฟ้าโดยสารลำแรกของไทย นายกรัฐมนตรี ตรวจการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง "ล้อ ราง เรือ" ของกรุงเทพมหานคร : โครงการเดินเรือไฟฟ้าโดยสาร (คลองผดุงกรุงเกษม) จากท่าเรือรถไฟหัวลำโพง ไปยัง ท่าเรือเทวราชกุญชร โดยมีผู้ว่าฯกทม. รองผู้ว่าฯกทม. และผู้บริหารจากบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ให้การต้อนรับ ที่ท่าเรือรถไฟหัวลำโพง

 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดการสัมมนาเรื่อง “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นประโยชน์กับสถานบริการ สาธารณสุขต่างๆ
 

        บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดการสัมมนาเรื่อง “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร” ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เพื่อเป็นประโยชน์กับสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานพยาบาลสัตว์ และคลินิก ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

       สำนักสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มงานให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขเมื่อปีพ.ศ. 2531 และดำเนินงานให้บริการอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา เนื่องจากที่ผ่านมายังพบปัญหาเรื่องสถานบริการสาธารณสุขบางแห่งยังคัดแยกประเภทมูลฝอยติดเชื้อใส่ภาชนะรองรับไม่ถูกต้อง ตลอดจนสถานที่พักมูลฝอยติดเชื้อยังไม่ปกปิดมิดชิด ทำให้มีสัตว์พาหะเช่น หนู เข้ามากัดกิน ทำให้เป็นอันตรายต่อพนักงานที่ให้บริการเก็บขนและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

      การจัดสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยตรง โดยจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆได้ และจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสถานพยาบาลหรือผู้รับบริการ อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นด้านเก็บขน-ขนส่งให้มีความถี่การให้บริการอย่างทั่วถึง โดยได้จัดหารถเพิ่มจาก 28 คัน เป็น 30 คัน และจัดสายการให้บริการเก็บขนเพิ่มจาก 24 สาย เป็น 26 สาย พร้อมได้นำระบบ GPS ,เครื่องบันทึกการเก็บขนและระบบบาร์โค้ดมาใช้ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เก็บขน,ส่วนงานด้านการกำจัด กรุงเทพมหานครกำลังขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้ออ่อนนุชเพิ่มในปี 2561

 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายกฯ ตรวจเยี่ยมจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า และเรือ ที่ "ศูนย์ ราง ล้อ เรือ" บนสถานีบีทีเอส บางหว้า
 

    บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ประกาศความร่วมมือในพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี พัฒนาไปสู่กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ มุ่งยกระดับสู่การเป็นสมาร์ตซิตี้ เชื่อมโยงคุณภาพชีวิตประชาชนที่ดียิ่งขึ้น พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ ปตท. และ กรุงเทพธนาคม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจและการให้บริการ โดยใช้ดิจิตอล และเทคโนโลยี มาเป็นพื้นฐานในการให้บริการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาไปสู่ “กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ” หรือ สมาร์ตซิตี้ (Smart city) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย “ไทยแลนด์ ๔.๐” โดย ปตท. และ กรุงเทพธนาคม จะร่วมกันส่งเสริม ผลักดันการพัฒนานวัตกรรม ฯ และการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาเมืองไปสู่ Smart city ทั้งในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการขนส่งมวลชน

 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ประกาศความร่วมมือในพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาธุรกิจ สร้างนวัตกรรม ทางด้านพลังงาน และ ดิจิทัลเทคโนโลยี พัฒนาไปสู่กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ ”
 

   นายกฯ ตรวจเยี่ยมจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าและเรือ ที่ "ศูนย์ ราง ล้อ เรือ" บนสถานีบีทีเอส บางหว้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ไปยังสถานีบางหว้า เพื่อดูการใช้ระบบขนส่งทางรางในกรุงเทพ จากนั้น ได้ลงตรวจเยี่ยมจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าและเรือที่ศูนย์ ราง ล้อ เรือ บนสถานีบีทีเอส บางหว้า และเดินไปตามทางเดินยกระดับ (Skywalk) ระยะทางประมาณ 250 เมตร เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระบบขนส่งทางน้ำที่ท่าเรือบางหว้า โดยรับฟังการบรรยายข้อมูลการเดินเรือในคลองภาษีเจริญ เส้นทางส่วนต่อขยายไปวัดกำแพงบางจาก และแผนงานพัฒนาการเดินเรือในคลองภาษีเจริญ และส่วนต่อขยายในอนาคต จากนายสมชาย เดชากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง ร่วมกับผู้แทนจากบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ประกอบด้วยนายกิตติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ และนายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการร่วมให้การบรรยาย โดยจุดดังกล่าวนายกรัฐมนตรีจะทดลองนั่งเรือของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ที่ท่าเรือบางหว้า เพื่อเดินทางไปยังวัดกำแพงบางจาก ระยทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที พร้อมรับฟังการบรรยายเชิงประวัติศาสตร์ถึงความสำคัญของเส้นทางการเดินเรือ และสถานที่สำคัญตลอดเส้นทางที่เรือแล่นผ่าน และตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นวิถีชีวิตชุมชนคลองบางหลวง ผ่านการท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ที่วัดกำแพงบางจาก เดินตรวจเยี่ยมวิถีชีวิตชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร เยี่ยมขมบ้านศิลปิน ชุมชนร้านค้าโบราณ จากนั้นลงเรือไปยังวัดอินทาราม เขตธนบุรี อยู่ห่างจากวัดกำแพงบางจาก 3.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาทีเพื่อไปสักการะพระประธานภายในพระอุโบสถ พร้อมสักการะอนุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณหน้าวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ จากนั้นจึงเดินทางกลับ

 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 รถไฟฟ้าบีทีเอสขบวนแรก จากกรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี ได้เดินทางมาถึง ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เป็นที่เรียบร้อย
    รถไฟฟ้าบีทีเอสใหม่ขบวนแรก เดินทางถึงไทยแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 รถไฟฟ้าบีทีเอสขบวนแรก จากกรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี ได้เดินทางมาถึง ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าตรวจรับขบวนรถไฟฟ้า บีทีเอสใหม่ ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ซี 0 จ.ชลบุรี นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง กล่าวว่า สำหรับรถไฟฟ้าขบวนแรกนี้ เป็นขบวนรถไฟในจำนวนทั้งหมด 22 ขบวน ที่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจาก บริษัทซีเมนส์ จำกัด เพื่อนำมารองรับปริมาณผู้โดยสารในเส้นทางเดินรถไฟฟ้าบีทีเอสในปัจจุบัน และส่วนต่อขยาย สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ระยะทาง 13 กิโลเมตร ซึ่งมีกำหนดจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในเดือนธันวาคม 2561 ประกอบด้วยสถานีรวมทั้งสิ้น 9 สถานี ซึ่งเมื่อปี 2560 ได้เปิดให้บริการ จำนวน 1 สถานีคือ สถานีสำโรง และอีก 8 สถานีที่จะเปิดให้บริการปลายปีนี้ ประกอบด้วย สถานีปู่เจ้า สถานีช้างเอราวัณ สถานีโรงเรียนนายเรือ สถานีปากน้ำ สถานีศรีนครินทร์ สถานีแพรกษา สถานีสายลวด และสถานีสุดท้าย คือ สถานีเคหะฯ และเมื่อส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วง หมอชิต - สะพานใหม่ –คูคต เสร็จเรียบร้อย รวมทั้งเส้นทางของรถไฟฟ้าในปัจจุบัน ส่งผลให้รถไฟฟ้าสายสีเขียวมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 68.25 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้สามารถเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนจากชานเมืองเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและประหยัดเวลา นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กล่าวว่า ขบวนรถไฟฟ้าใหม่ จากบริษัทซีเมนส์ นี้ ทำการออกแบบโดยผลิตชิ้นส่วนต่างๆในเยอรมนี และออสเตรีย เป็นส่วนใหญ่ และนำมาประกอบที่โรงงานของบริษัท Bozankaya ประเทศตุรกี ซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัทซีเมนส์ และเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญการผลิตชิ้นส่วนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยรถไฟฟ้าขบวนใหม่นี้ จะมีการปรับรูปโฉมให้ดูโฉบเฉี่ยวทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกภายในขบวนรถที่ช่วยประหยัดพลังงาน และมีพื้นที่จุคนได้มากขึ้นในขบวนรถ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัทซีเมนส์ทุกประการ และจะใช้สเปคเดียวกันหรือดีกว่าขบวนรถไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เข้ากันได้กับระบบต่างๆที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ แต่จะเลือกใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และลดความหนาแน่นของผู้โดยสารที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โครงการรถแท็กซี่สำหรับคนพิการ-ผู้สูงอายุ ที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ ของบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมออกบู๊ธในงาน Thailand Social Expo 2018
 

    เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โครงการรถแท็กซี่สำหรับคนพิการ-ผู้สูงอายุ ที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ ของบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมออกบู๊ธในงาน Thailand Social Expo 2018 งานแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กว่า 90 องค์กร/หน่วยงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ที่เมืองทองธานี

 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561  บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ การศึกษา ค้นคว้า วิจัย นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเมือง และ การบริการสาธารณะ
 

    เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561  บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ การศึกษา ค้นคว้า วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเมืองและการบริการสาธารณะ ร่วมกับ สมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกอุตสหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (TSEP) ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการเมืองและการบริการ การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบริหารเมืองอัจฉริยะ - Smart City BMA 4.0 และการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนด้านการบริหารจัดการอุตสหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.

 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 รพ.บำรุงราษฎร์ เยี่ยมชมการกำจัดขยะ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพธนาคม
     เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 ฝ่ายบริหารงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข้าเยี่ยมชม ดูขั้นตอนกระบวนการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และตรวจประเมินเตาเผาขยะติดเชื้อของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ในฐานะเป็นผู้รับกำจัดขยะติดเชื้อโดยวิธีการเผาที่อุณหภูมิสูง ด้วยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อให้กับโรงพยาบาลฯ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้ออ่อนนุช

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ‘กรุงเทพธนาคม’ ร่วมพิธีเปิดงาน “InterCare Asia 2018” ยกระดับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 

   ‘กรุงเทพธนาคม’ ร่วมพิธีเปิดงาน “InterCare Asia 2018” ยกระดับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 12 ก.ค.61 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ไปร่วมพิธีเปิดงาน อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งในงานได้เชิญบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ มาจัดแสดงสินค้า และนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สุงอายุ ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ถือเป็นผู้ดำเนินโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สุงอายุที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ ซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงโอกาสด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และเอื้ออำนวยกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในภายภาคหน้า

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 'กรุงเทพธนาคม' ติดตั้ง 'ถังดักไขมันเพื่อชุมชน' ริมคลองภาษีเจริญเฟส 1 ที่ รร.วัดอ่างแก้ว หวังลดปัญหาน้ำเสียในคลอง
 .   กรุงเทพธนาคม' ติดตั้ง 'ถังดักไขมันเพื่อชุมชน' ริมคลองภาษีเจริญเฟส 1 ที่รร.วัดอ่างแก้ว หวังลดปัญหาน้ำเสียในคลอง เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.61 นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด กล่าวเปิดงาน 'KT สร้างถังดักไขมันเพื่อชุมชนริมคลองภาษีเจริญ' โดยให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำชุมชน ในเรื่องปัญหาขยะ และสิ่งปฏิกูลในคลองภาษีเจริญที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองภาษีเจริญ ที่โรงเรียนวัดอ่างแก้ว เขตภาษีเจริญ และติดตั้งถังดักไขมันต้นแบบ (เฟสที่ 1 ) ให้กับชุมชนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในอนาคต ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากชุมชนบางปรอก อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี มาอบรมให้ความรู้ และบอกถึงประโยชน์เกี่ยวกับถังดักไขมัน อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ เนื่องด้วยถังดักไขมันนั้นช่วยดักกรองเศษอาหาร ที่มาจากซิงค์ล้างจานทำให้ท่อน้ำไม่อุดตัน และน้ำจากซิงค์ที่ไหลลงสู่คลองภาษีเจริญมีสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาขยะ และน้ำเน่าเสียได้มากขึ้น ทัศนียภาพในคลองภาษีเจริญก็จะกลับมาสวยงามดังเดิม และทางบริษัทจะลงพื้นที่สำรวจแนวคลองภาษีเจริญเพื่อจะทำการติดตั้งถังดักไขมันให้กับชุมชนต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม เวลา 11:33 น.  บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมออกบูธในงาน "เมืองเป็นมิตรของคนสูงวัย นวัตกรรมยุคใหม่ 4.0" และได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
 . · บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมออกบูธในงาน "เมืองเป็นมิตรของคนสูงวัย นวัตกรรมยุคใหม่ 4.0" โดยประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการทดลองเดินรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยโครงการบริหารจัดการทดลองเดินรถสำหรับผู้พิการ-ผู้สูงอายุ ต้องใช้รถเข็น (Wheelchair) หนึ่งในโครงการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องการเดินทางของผู้พิการและผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็นให้เกิดความเท่าเทียมกันกับคนทั่วไป ตามนโยบายกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการให้บริการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางและสามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร
และ ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ จากพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.). ภายในงาน ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 'นวัตกรรมเมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ' ซึ่งจัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

     เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงโอกาสด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วม และวามมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข การที่บริษัทกรุงเทพธนาคม ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

     บริษัทมีโครงการบริหารจัดการทดลองเดินรถสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งให้บริการฟรี และ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องการเดินทางของผู้พิการและผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็นให้เกิดความเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยปัจจุบันบริษัทกรุงเทพธนาคม มีรถให้บริการพิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น จำนวน 30 คัน สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ารับการบริการ สามารถเข้ารับบริการได้ฟรี โดยไม่มีใช้จ่าย สามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนได้ที่เบอร์ 02-294-6524 ในเวลา 09.00 น.-16.00 น. จากนั้นการเรียกใช้บริการ สามารถติดต่อศูนย์บริการเพื่อทำการนัดหมายสถานที่และเวลาในการรับ-ส่ง (อยู่ใกล้ศูนย์ไหน ติดต่อศูนย์นั้น ) การติดต่อ 09.00น.-16.00น. ศูนย์หนองแขม ติดต่อได้ที่ 090-090-0720 ศูนย์รามคำแหง 40 ติดต่อได้ที่ 090-090-0727 ศูนย์พระราม 3 ติดต่อได้ที่ 090-090-0729

 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 กรุงเทพธนาคมร่วมหารือกับ 'TSEP' และ 'สถาบันวิจัยจากประเทศจีน เรื่อง แนวคิดเมืองอัจฉริยะ หรือ 'Smart City' เพื่อชาวกรุงเทพมหานคร
 

  " เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 กรุงเทพธนาคมร่วมหารือกับ 'TSEP' และ 'สถาบันวิจัยจากประเทศจีน เรื่อง แนวคิดเมืองอัจฉริยะ หรือ 'Smart City' เพื่อชาวกรุงเทพมหานคร"

 

เมื่อวันที่2 เมษายน 2561 ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมกับกรุงเทพมหานครได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
   " ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมกับกรุงเทพมหานครได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและมาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมต่อการดำเนินโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยจัดการประชุม ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะและของเสียชุมชน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก
รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (คุณชาตรี วัฒนเขจร) เป็นประธานในพิธี ภายในงานนั้นได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการต่อไป -"

 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร นายศรชัย โตวานิชกุล ได้เข้าตรวจราชการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561
 

  " เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร นายศรชัย โตวานิชกุล ได้เข้าตรวจราชการบริษัท
กรุงเทพธนาคม จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของบริษัท โดยมีนายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารบริษัทให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูล"

 

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ทางกรุงเทพมหานครและบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้จัดงานการสัมมนาผู้ประกอบการสถานบริการสาธารณสุขปี 2560 เรื่องทิศทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร
 

  "เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ทางกรุงเทพมหานครและบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้จัดงานการสัมมนาผู้ประกอบการสถานบริการสาธารณสุขปี 2560
เรื่องทิศทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร ที่โรงแรมดิ เอมเมอร์รัล กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านรองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (คุณชาตรี วัฒนเขจร) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาครั้งนี้ "

 

 

ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป รถโดยสาร BRT จะเก็บค่าโดยสาร 15 บาท ตลอดสายสำหรับบุคคลทั่วไป
 

  ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป รถโดยสาร BRT จะเก็บค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสายสำหรับบุคคลทั่วไป และเก็บค่าโดยสาร 11 บาท สำหรับบุคคลที่ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร ในส่วนของนักเรียนในเครื่องแบบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ยังคงฟรีเช่นเดิม

 

 

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เพิ่มเติมช่องทางการติดตามข่าวสารทางทวิตเตอร์ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง
 


  ตอนนี้ทางกรุงเทพธนาคมเพิ่มเติมช่องทางการติดตามข่าวสารทางทวิตเตอร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง สามารถเข้าไปกด follow ที่ KT-กรุงเทพธนาคม (@KTthanakom): https://twitter.com/KTthanakom?s=06

 

 

วันที่ 3 เมษายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สำโรง เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร ซึ่งกรุงเทพมหานครให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรีจนถึงสิ้นปี 2560 จากเดิมสิ้นสุด 30 เมษายนนี้
    นายกรัฐมนตรีตัดริบบิ้นเปิดเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ พร้อมให้บริการฟรีจากสถานีแบริ่ง-สำโรง ตลอดเดือนเม.ย.นี้ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกและโดยสารรถไฟฟ้าจากสถานีสำโรง – แบริ่ง โดยได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณชั้นจำหน่ายตั๋ว (ชั้น 2) สถานีสำโรง (E15) และชมนิทรรศการแสดงความเป็นมาของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว จากนั้นขึ้นไปยังชานชาลา เพื่อทำพิธีเปิด อีกทั้งชมวิธีการควบคุมการเดินรถภายในห้องควบคุม โดย นายกรัฐมนตรีและคณะได้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส จากสถานีสำโรง (E15) ไปยังสถานีแบริ่ง (E14) จำนวน 1 สถานี ด้วย นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล

    ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ว่า รฟม.ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชน ระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 13 กิโลเมตร รวมจำนวน 9 สถานี ซึ่งแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแผนงานตั้งแต่ปลายปี 2559 ในส่วนของการเดินรถนั้น คณะกรรมการจัดระบบการจราจร (คจร.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.58 เห็นชอบให้ กทม.เป็นผู้เดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

    โดยเมื่อวันที่ 28 มี.ค.59 กทม. รฟม. และกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มอบหมายให้ กทม.เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ตามมติ คจร. ต่อไป พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่า กทม.ได้มอบหมายให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้ามาดำเนินงานติดตั้งระบบการเดินรถไฟฟ้า ประกอบด้วย ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมถึงระบบการสื่อสาร โดยได้เปิดทดลองเดินรถไฟฟ้าเสมือนจริง จำนวน 1 สถานี จากสถานีแบริ่ง - สถานีสำโรง เมื่อวันที่ 15 มี.ค.60 รวมถึงซักซ้อมการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและให้บริการประชาชน ซึ่งในวันนี้ กทม. มีความพร้อมที่จะเปิดให้ประชาชนใช้บริการ โดยไม่เก็บค่าโดยสาร ไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย.60 เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจร ในเขตบางนาและสมุทรปราการ ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชนที่พักอาศัยจำนวนมาก ทั้งนี้ กทม. จะสามารถเปิดให้บริการสถานีต่างๆ ตลอดเส้นทางเต็มระบบภายในปี พ.ศ. 2561

                                                                 Credit  by www.posttoday.com/biz/gov/488275

 

วันที่ 15 มีนาคม 2560 ได้ร่วมตรวจความพร้อมและทดสอบเดินรถเสมือนจริง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
 

   (ข่าวประชาสัมพันธ์)  -  การทดสอบเดินรถเสมือนจริง สถานีสำโรง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายบัณฑิต ศิริตันหยง ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) พร้อมทั้งผู้บริหาร ได้ร่วมตรวจความพร้อมและทดสอบเดินรถเสมือนจริง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ที่สถานีสำโรง ซึ่งจะเปิดทดลองเดินรถเสมือนจริงและให้บริการประชาชน ในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งด้านระบบขนส่งมวลชน ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลให้ความสำคัญในการเร่งรัดเปิดให้บริการแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ในการนี้คณะผู้บริหารได้เดินทางด้วยรถไฟฟ้าจากสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช ซึ่งเป็นสถานีแรกของกรุงเทพมหานคร ไปยังสถานีแบริ่ง โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับและรับฟังการรายงานภาพรวมของโครงการฯ

    จากนั้นร่วมทดสอบเดินรถเสมือนจริง จากสถานีแบริ่งไปยังสถานีสำโรง เพื่อตรวจความพร้อมในการเปิดใช้บริการของสถานีสำโรง สำหรับสถานีสำโรง เป็นสถานีแรกในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทปราการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง รฟม. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานงานโยธา และ กทม. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดหาและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า และบริหารจัดการเดินรถส่วนต่อขยาย ตามมติของคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 โดยในขณะนี้ รฟม. ได้ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ปลายปี 2559 และกทม. ได้ดำเนินการติดตั้งระบบรถไฟฟ้าเพื่อให้สามารถทดสอบเดินรถเสมือนจริงได้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบปัญหาใดๆ คาดว่าจะสามารถเปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการได้ในวันที่ 3 เมษายน 2560 นี้ ส่วนที่เหลืออีก 8 สถานี คาดว่าจะสามารถเปิดเดินรถได้ตลอดเส้นทางในเดือนธันวาคม 2561 ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ มีสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 9 สถานี ประกอบด้วย 1.สถานีสำโรง (E15) 2.สถานีศรีนครินทร์ (E16) 3.สถานีเอราวัณ (E17) 4.สถานีโรงเรียนนายเรือ (E18) 5.สถานีสมุทรปราการ (E19) 6.สถานีศรีนครินทร์ (E20) 7.สถานีแพรกษา (E21) 8.สถานีสายลวด (E22) และ 9.สถานีเคหะสมุทรปราการ (E23) รวมระยะทาง 13 กิโลเมตร มีศูนย์ซ่อมบำรุงพื้นที่ 123 ไร่ หลังสถานีไฟฟ้าย่อยบางปิ้ง และมีอาคารจอดแล้วจรบริเวณสถานีเคหะสมุทรปราการ เนื้อที่18 ไร่ สามารถจอดรถได้ 1,200 คัน 

วันที่ 15 มี.ค.2560 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบโล่ให้กับผู้สนับสนุนโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ณ ห้องเจ้าพระยา...
 

    นายบัณฑิต ศิริตันหยง ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้บริษัทดำเนินโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น (Wheelchair) ซึ่งให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555 เป็นต้นมา นับเป็นโครงการนำร่องและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นโดยเฉพาะ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินโครงการแบบ Corporate Social Responsibility (CSR)
และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เนื่องด้วยภาคเอกชนที่มีนโยบายด้าน CSR ได้ให้ความสำคัญกับสังคมผู้พิการและผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน ได้ให้การสนับสนุนโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น (Wheelchair) ประกอบด้วย

1.บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงตามระยะทางเป็นระยะเวลา 5 ปี
2.บริษัทสยามมิชลิน จำกัด ให้การสนับสนุนการบริการดูแลรักษายางรถยนต์รวมถึงเปลี่ยนยางใหม่เป็นระยะเวลา 5 ปี
3.บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนการลดราคาน้ำมันต่ำกว่าท้องตลาด 1 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 5 ปี

    กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้ใช้ Wheelchair ประมาณ 64,000 คน โดยเป็นผู้พิการประมาณ 16,000 คน และผู้สูงอายุประมาณ 48,000 คน ในขณะที่บริษัทมีรถให้บริการจำนวน 30 คัน ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. โดยสรุปมีผู้ขอใช้บริการตั้งแต่ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555 จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 52,219 เที่ยว ในจำนวนนี้ได้รับการปฏิเสธ เนื่องจากรถไม่เพียงพอต่อการให้บริการจำนวน 7,503 ครั้ง เฉลี่ยต่อเดือนมีผู้ใช้บริการกว่า 2,019 เที่ยว โดยแบ่งออกเป็น ผู้พิการคิดเป็นร้อยละ 67.18 และผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 32.82 โดยมีผู้ขอใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดลำดับความสำคัญของงาน ดังนี้
   • กลุ่มงานลำดับที่ 1 ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปโรงพยาบาล
   • กลุ่มงานลำดับที่ 2 ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไป สถานที่ราชการและสมาคมต่างๆ
   • กลุ่มงานลำดับที่ 3 ผู้ที่ประสงค์ไปยังสถานที่อื่นๆ

    ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยมีสัดส่วนของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปต่อประชากรทั้งประเทศมากกว่าร้อยละ 10 มาตั้งแต่ปี 2548 และในระยะอันใกล้นี้สัดส่วนจะเพิ่มขึ้นไปเป็นร้อยละ 25  ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้เตรียมแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุในทุกด้าน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อความสุขในบั้นปลายชีวิตของทุกท่าน เช่น การก่อสร้างโรงพยายบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นต้น 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
 

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารบริษัทกรุงเทพธนาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ 

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเทฐานรากสะพานข้ามคลองด่านวุฒากาศ
 
        เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 9.09 น. นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเทฐานรากสะพานข้ามคลองด่านวุฒากาศ ณ บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า สถานีวุฒากาศ (S11) ในโครงการ “จิตอาสาร่วมปันน้ำใจข้ามคลองด่านวุฒากาศ” ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด บริษัทระบบขนส่งกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรมทางหลวงชนบท สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตธนบุรีและจอมทองและบริษัทพรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทบิลท์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองด่านถาวร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ 
        หลังจากที่ประชาชนไม่สามารถเดินข้ามคลองได้เนื่องมาจากไม่มีสะพานถาวรและกรุงเทพมหานคร ได้ผ่อนปรนให้สามารถเดินผ่านสถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศเป็นการชั่วคราว
       
 

วันที่ 20 มีนาคม 2559 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะทดสอบเรือต้นแบบในคลองภาษีเจริญ
 
        เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมทดสอบการเรือต้นแบบในคลองภาษีเจริญ ซึ่งเป็นเรือรูปแบบใหม่ที่จะนำมาให้บริการแทนเรือลำเก่าในเส้นทางคลองภาษีเจริญ พร้อมกับตรวจเส้นทางการเดินเรือจากท่าเรือสะพานตากสิน - เพชรเกษม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าBTS บางหว้า) เขตภาษีเจริญ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายสร้างทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนในการเดินทาง และเพื่อลดปัญหาการจราจร จึงได้ให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จัดทำเรือโดยสารภายในคลองภาษีเจริญ และเริ่มเปิดทดลองให้บริการฟรีตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีประชาชนสนใจใช้บริการเฉลี่ยวันละ 3,000 คน
       
 

วันที่ 3 กันยายน 2558 : Yokoohama National University เข้าเยี่ยมชมโครงการ BRT
 
        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา Prof. Dr. Fumihiko Nakamura Vice President of Foreign Affair, Yokohama National University (จากภาพซ้ายมือคนที่ 3)นำคณะนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT เพื่อศึกษาวิจัยงานระบบขนส่งในเขตเมือง โดยนายอำนาจ คงไทย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (คนซ้ายสุด) ให้การต้อนรับ
 

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 : งานสัมมนา "การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร"
 


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้จัดงานสัมมนา "การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร" โดยมีผู้ประกอบการสาธารณสุขเข้าร่วมมากกกว่า 250 ท่าน

ทางบริษัทได้รับเกียรติจากคุณสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ ภายในงานสัมมนาได้ให้ความรู้เรื่อง นโยบายและแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร และสถานการณ์กฎหมายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข โดยมีคุณวรนุช สวยค้าข้าว และคุณสมชาย ตู้แก้ว เข้าร่วมเป็นวิทยากรทรงคุณวุฒิ

คุณวรนุช สวยค้าข้าว

คุณสมชาย ตู้แก้ว
 

วันที่ 27 มีนาคม 2558 : ผู้แทนสภามหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีเยี่ยมชมโครงการของบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด
 


เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้รับเกียรติจากผู้แทนสภามหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี พาคณะมาเยี่ยมชมโครงการต่างๆที่ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการ ทั้งโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT / โครงการบริหารจัดการทดลองเดินรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ / โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย / โครงการทดลองเดินเรือในคลองภาษีเจริญ 

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 : ตรวจความพร้อมของรถบริการผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น
 
  ตรวจความพร้อมของรถบริการผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น


   วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมจัดงานแถลงข่าวงานตรวจความพร้อมรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น 30 คัน โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นประธานในพิธร่วมด้วยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายอมร กิจเชวงกุล และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รวมถึงศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการ และผู้บริหารบริษัทกรุงเทพธนาคม คนพิการ และข้าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานด้วย ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร


 

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 
  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
   ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (18 ธันวาคม 2557)
 

วันที่ 8 กันยายน 2557 : ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
  บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
   ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร (8 กันยายน 2557)
 

วันที่ 16 ตุลาคม 2557 : ขอแสดงความยินดีกับนายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานครคนใหม่
 
   บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
   ขอแสดงความยินดีกับนายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร (16 ตุลาคม 2557)