นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง
ประธานกรรมการ
นายมานิต เตชอภิโชค
กรรมการผู้อำนวยการ

     

นายปิยะ พูดคล่อง

กรรมการ

พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ
กรรมการ

นายกฤษดา กวีญาณ

กรรมการ
     

นายวีระวุธ ภู่ชนะกิจ

กรรมการ

ดร.ปรีชาพร สุวัฒโนดม
กรรมการ

ผศ.ดร.ธัชชัย ชื่นชม

กรรมการ
     

นายไทภัทร ธนสมบัติกุล

กรรมการ

นายอาคม พูนชัย

กรรมการ

นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์

กรรมการ

นายอรวิทย์ เหมะจุฑา

กรรมการ

รศ นพ อนันต์ มโนมัยพิบูลย์

กรรมการ
 
          
ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายกลยุทธ์และบริหารการเงิน
นายอำนาจ คงไทย
รองกรรมการผู้อำนวยการ
กลุ่ม ระบบขนส่งมวลชน
นายณัฏฐพล ปักษี
รองกรรมการผู้อำนวยการ
กลุ่ม สิ่งแวดล้อม
     

  
นายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์
รองกรรมการผู้อำนวยการ
กลุ่ม กิจการพิเศษ
นายณัฐพล ชินะจิตร
รองกรรมการผู้อำนวยการ
กลุ่ม บริหาร